IRJA SOKKA

Olen Irja Sokka, kuopiolainen kunnallispoliitikko ja aluehallinnon virkamies. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri. Työskentelen johtavana asiantuntijana Etelä-Savon ELY-keskuksessa, vastuualueena työllisyys, yrittämien, osaaminen ja maahanmuutto.

 Olen toiminut aktiivisesti kunta-maakunta- ja valtakunnan politiikassa v. 1985 lähtien. Toimin aktiivisesti yhdistyksissä jotka edistävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Olen Kuopion kuvataideseura Arttiimi pj. ja Turvalinkki ry. hallituksen jäsenen. Toimin myös aktiivisesti II-asteen koulutuksen kehittäjänä, olen Pohjois-Savon opiston johtokunnan pj. Arvomaailmani on humaani luterilaisuus, olen Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston jäsen.

Toimin Itä-Suomen romaniasiain neuvottelukunnan pj:na, ja olen Itä-Suomen etnisen neuvottelukunnan jäsen.

Olen koulutukseltani myös opettaja ja kuvataiteilija. Harrastan aktiivista kuntoliikuntaa, laulua, karjalaisuutta, kaupunkikulttuuria, metsänhoitoa, marjastusta,mökkitöitä, moottoripyöräilyä ja elämää. Perheeseeni kuuluu 3 aikuista lasta, kolme lastenlasta ja avopuoliso. Elämää on!
Irja Vaalikuva 2017
  num1


EUROOPPA ON MEIDÄN


Näissä vaaleissa päätämme Euroopan suunnan.

Euroopan unioni perustettiin 2. maailman sodan raunioille, turvaamaan rauhaa Euroopassa. Euroopan Unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisenä arvopohjana on yhteiskunta, jossa vaalitaan osallisuuden, suvaitsevaisuuden, oikeusvaltion solidaarisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Euroopan Unionin muodostava 28 jäsenmaata (27, jos IsoBritannia jää brexitin myötä pois). EU on maailmanalaajuisesti ainulaatuinen taloudellinen ja poliittinen liitto, joka kattaa suuren osan Euroopan mantereesta.

Euroopan Unioni on saanut aikaan rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin kauden, joka on kestänyt jo yli puolivuosisataa. Meillä on yhteinen valuutta, jota käyttää 19 valtiota ja 340 milj. ihmistä. EU mahdollistaa kansalaisilleen vapaan liikkuvuuden, palvelut, kaupankäynti, asuminen, työskentely, matkustaminen, työskentely tai opiskelu toisessa jäsenmaassa on entistä helpompaa.

  num12

 

IHMISTEN EUROOPPA

Euroopan Unionista on kehittynyt merkittävä taloudellinen ja poliittinen toimija edistämään hyvinvointia, lisäämään ihmisten, valtioiden ja yritysten välistä kanssakäymistä sekä yhteisiä universaaleja arvoja; demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Unioni ja nykyinen kansainvälinen yhteistyö on rakennettu periaatteelle, jossa noudatetaan sääntöjä ja sopimuksia. kansanväliset ongelmat ratkeavat vain yhteistyön kautta. Suomen paikka on EU:n eturivissä. Meidän on oltava aktiivisesti mukana vaikuttamassa EU:n tulevaisuuteen ja rakentamassa entistä vahvempaa Eurooppaa.

Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi keskeisimmistä yhteistyön tavoitteista.

 • Kaikilla eurooppalaisilla on oltava oikeus ihmisarvoiseen työhön, toimeentuloon ja perusturvaan, koulutukseen, poliittisiin oikeuksiin ja tasa-arvoiseen, yhtäläisten mahdollisuuksien yhteiskuntaan.
 • Kilpailuetua ei voi hakea ihmisoikeuksia, työehtoja tai ympäristönormeja polkemalla
 • EU:n pitää taata kaikille työntekijöille vahvat vähimmäisoikeudet, kuten säälliset työehdot, sosiaaliturva, työturvallisuus, työn ja perhe-elämän tasapaino sekä työelämän tasa-arvo.
 • EU:lla on mahdollisuus olla osaamisen ja uusien teknologioiden suurvalta. Osaamiseen ja innovaatioiden kehittämiseen on panostettava nopeasti.
 • Merkittävä osa EU-investoinneista on tehtävä kansalaisten osaamiseen. Taloudellinen kestävyys kehityksen turvaajana * - Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä, oikeudenmukainen unioni perustuu vahvaan talouteen, joka toimii selvillä säännöillä omilla sisämarkkinoilla.
 • Talous- ja rahaliittoa on kehitettävä vastaamaan paremmin mahdollisiin tuleviin talouskriiseihin.
 • Työllisyyden ja kasvun sekä hyvinvoinnin välinen yhteys on selvä ja se tulee ottaa huomioon unioninrakenteissa ja toiminnoissa.
 • Jokaisella jäsenvaltiolla on vastuu omasta talouspolitiikastaan ja veloistaan sekä tarvittavien rakenneuudistusten ja tulevaisuusinvestointien tekemisestä.
 • Pankit eivät jatkossa saa kaatua veronmaksajien syliin. Verovälttelyn sanktioita on vahvistettava ja EU:n veroparatiisimaiden listaa täydennettävä.
  num13


EI PELON POLITIIKKA


Eurooppalaisen liberalismin kriisi

Euroopan poliittisen tasapainon haastajat ovat moninaiset; muutokset pohjaavat syvälle eri poliittisten liikkeiden arvomuutoksiin, ihmisten kokemaan eriarvoistumiseen ja erilaiseen populismin aaltoon, Itä-Euroopan nuoreen demokratiaperinteeseen ja kommunismin jälkeiseen aikaan, yhteisen valuutan Euron talousohjaukseen, Europan unionin perusarvojen tai EU-lainsäädännön kyseenalaistamiseen, haluttomuutena kantaa yhteistä vastuuta, pakolaiskriisin mukanaan tuomaa ratkaisujen ongelmatiikka, kansallisvaltioiden halua palauttaa EU:lta toimivaltaa takaisin kansallisvaltioille jne. Euroopan Unionin perusarvot on kyseenalaistettu ja samalla eurooppalainen liberaali demokratia ajattelu on kriisissä.

Tähän haasteeseen meidän on vastattava. Euroopan Unioni on liian arvokas kaadettavaksi tai että sen perusteita horjutetaan. Hyvänä esimerkkinä me voimme seurata Brexit- prosessia Britanniassa, mitä eroaminen EU:sta merkitsee ja miten se vaikuttaa niin Britanniassa kuin myös EU:n jäsenvaltioissa.

Populistien suosio on kasvanut kolminkertaiseksi Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana

Populismi kumpuaa erilaiset lähtökohdista; fasistiset ääriliikkeet, jotka perustuvat valkoiseen ylivalta-ajatteluun, niiden rinnalle on muodostunut oikeistopopulistiset liikkeet, etenkin Itä-Euroopan jäsenmaissa Unkari, Puola, Romania ja Bulgaria, joissa lähtökohtana voidaan pitää (ainakin osittain) liian ohutta demokratiaa ja vanhaa kommunismin aikaista autoritääristä vallankäyttöä ja myös ennen toisen maailmansodan aikaista valtioiden hallintomallia.

Myös läntisissä EU:n jäsenmaissa on omat kansalliset populistiset liikkeet; Itävalta, Italia, Kreikka, Ranska, Suomi, Ruotsi, Tanska, IsoBritannia, Espanja. Läntisen populismin taustalla on epävarmuus tulevaisuudesta. Ei köyhyys tai työttömyys sinänsä, vaan globalisaation ja talouskriisin heikentämät tulevaisuuden näkymät, kansallisvaltioiden omat hallinto- ja valtarakenteet sekä vanhojen puolueiden kykenemättömyys uudistaa poliittista toimintaansa.

Populistiseen puheeseen liittyy lähes aina uhkakuvien luomien, syiden etsiminen muualta. Uhkakuvien tuominen puheisiin, milloin syy on maahanmuuttajissa, milloin eliitti ei kuuntele kansaa tai vallassa olevat puolueet käyttävät valtaansa väärin ja heikentävät tavallisen kansan hyvinvointia. Haetaan omaa yhtenäistä kansankuvaa, johon ei ”muukalaiset tai toisin ajattelijat ” mahdu jne. Luodaan politiikkaa, jossa pelottelulla tehdään tilaa omalle ajattelulle, oikeutuksille rikkoa yhteisiä demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvia perusarvoja. Populismi on keino, ei ratkaisu.

Populistisessa puheessa mennään liian helposti totuuden julistamisessa valehtelun puolelle. Eurooppalaisessa tai kansallisessa politiikassa ei ole helppoja ratkaisuja. Kestävä arvopolitiikkaa ja vakaa yhteiskuntakehitys edellyttää yhteistä tekemistä.

  num4

GLOBAALIT ONGELMAT - ILMASTONMUUTOS JA MAAHANMUUTTOKYSYMYKSET ON RATKAISTAVA YHDESSÄ

Ilmastonmuutos ja kestävä ekologia

Ilmastonmuutos on totta, me elämme keskellä ilmastonmuutosta. Mutta, että voisimme hillitä maapallon lämpenemistä ja sen tuomia muutoksia, meidän on toimittava. EU ja Suomi ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen, jossa tavoitteena on maapallon keskilämpötilan nousun hillitseminen 1,5 asteella..

Euroopan Unioni on riittävän vahva yhteenliittymä vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti tähän tavoitteeseen pääsyssä. Ilmaston muutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen koskettavat useimpia unionin politiikkalohkoja. Ilmaston muutos vaikuttaa kaikkeen elämiseen, ruokaan, maatalouteen, metsiin, veden riittävyyteen, elintarvikkeiden tuotantoon maailmanlaajuisesti, meren pinnan nousuun, jäätiköiden sulamiseen, vaihteleviin sääilmiöihin jne.

Ilmaston muutosratkaisut eivät ole vain yhden valtion asia, vaan siihen tarvitaan yhteistä tahtoa, yhteistä politiikka sekä yhteistä strategiaa kuinka ehkäisemme ilmastonmuutosta. ja energiatehokkuudelle.

Euroopan Unionin on otettava johtava rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. EU:n johtajuus merkitsee valmiutta asettaa korkeampia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, uusiutuvan energian käytölle.

 •  EU:n on lisättävä investointeja uusiin kestäviin kehityksen teknologioihin, sekä varmistettava että päästökauppajärjestelmä toimii kannustimena päästöjen vähentämiseen sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon.
 • Verojärjestelmää on uudistettava tukemaan kestävää kehitystä.
 • Tuotantoa ja kulutusta on ohjattava toimimaan kiertotalouden periaattein.

Siirtolaisuus, turvapaikat ja maahanmuutto

Turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset ovat viime vuosina olleet vahvasti esillä koko maailmassa. Oikeus suojelun on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus ja se on myönnettävä sitä tarvitseville. Ihmisarvo on jakamaton ja hädässä olevia on autettava. Muuttoliikekysymyksissä on pidettävä erillään kansainvälinen suojelu sekä esim. työperäinenmaahanmuutto.

 • Pakolaisuuden syihin vaikuttaminen on tehtävä lähtömaissa ja globaalisti. Ilmastonmuutos, kestämättömät elinolosuhteet, toimeentulon puute, turvattomuus, ihmisoikeusloukkaukset ja väkivallan uhka ajavat ihmisiä liikkeelle. EU:n on pysyttävä kehitysyhteistyön johtavana toimijana. - EU:lle tulee laatia yhteinen pakolaispolitiikka, jossa kaikki jäsenmaat kantavat vastuunsa .
 • EU:lle tulee laatia yhteinen pakolaispolitiikka, jossa kaikki jäsenmaat kantavat vastuunsa hädänalaisempien ihmisten auttamisesta. EU:n yhteisiä pelisääntöjä ja käytänteitä tarvitaan, koska ilman niitä vaarana on kierre, jossa jäsenmaat pyrkivät siirtämään vastuuta muille. Tästä on tuore käytännön esimerkki Euroopassa v. 2015 Syyrian sodan seurauksena alkaneesta turvapaikanhakijoiden hakeutumisesta Eurooppaan ja kuinka osa EU:n jäsenmaista sulki rajansa pakolaisilta.
 • Euroopan Unionin tulee vahvistaa yhteistyötä Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa siirtolais- ja pakolaisongelmien ratkaisuissa.
 • Euroopan Unionille on suuri merkitys, että onnistumme yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa. Maahanmuuttopolitiikassa on torjuttava ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa.
 • Suomen tulee tukea humanistista pakolaispolitiikka ja ottaa jatkossakin vastaan kiintiöpakolaisia, nostaa Suomen vastaanottokiintiötä ja helopottaa perheidenyhdistämisprosessia.


 
num4OTA YHTEYTTÄ.


Irja Vaalikuva 2 2017


Ajankohtaiset kampanjatiedot ja kuulumisia sosiaalisessa mediassa. Seuraa ja osallistu!

IrjaFacebook      IrjaTwitter     Irja Instagram

 IRJA SOKKA, NUMERO 100, KUOPIO
p . 050 3130773

irja@irjasokka.fi


© FurtherForm 2019
Design based on: HTML5 UP